Privacy statement

Privacy statement geïnteresseerden bpo-axsys zorgadviseurs

Verwerkingsverantwoordelijke

bpo-axsys zorgadviseurs, postbus 265 te Meierijstad, verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van geïnteresseerden. De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen is bpo-axsys

b.v. bpo-axsys zorgadviseurs vindt het belangrijk dat persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Zij informeert u over de wijze waarop zij dat doet in dit Privacy Statement. bpo-axsys b.v. verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en dit Privacy Statement.

Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken

Wij verzamelen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, en ook persoonsgegevens over uw gebruik van onze diensten. Bpo-axsys zorgadviseurs verkrijgt persoonsgegevens op de volgende manieren:

Patiënten en geïnteresseerden:

 • via haar website www.bpo-axsys.nl
 • uit telefonisch contact
 • offertes en contracten
 • door het uitvoeren van opdrachten en projecten

bpo-axsys zorgadviseurs verwerkt daarbij de volgende persoonsgegevens:

 • naam organisatie
 • naam aanvrager
 • adresgegevens
 • e-mailadres aanvrager

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Bpo-axsys zorgadviseurs verwerkt persoonsgegevens om deze zo goed als mogelijk te voorzien van informatie, opstellen van offertes en het uitvoeren van opdrachten en projecten.

In het kader van bovenvermelde doeleinden worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met derden tenzij dit gebaseerd is op een medewerkingsplicht in opdracht van toezichthouders of handhavende autoriteiten, of op de gerechtvaardigde belangen van bpo-axsys zorgadviseurs of een derde.

Uw rechten

U hebt als opdrachtgever of geïnteresseerde het wettelijk recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt.

Opdrachtgevers en geïnteresseerden kunnen de door ons geregistreerde persoonsgegevens en aan wie wij deze hebben verstrekt opvragen via het contactformulier op onze website www.bpo- axsys.nl. bpo-axsys zorgadviseurs zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

Naast het recht op inzage hebt u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren
 • het recht op het wissen van uw persoonsgegevens
 • het recht op beperking van de u betreffende verwerking
 • het recht op dataportabiliteit

Sommige van de hierboven genoemde rechten vloeien voort uit de artikelen 15 tot en met 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt deze rechten uitoefenen slechts voor zover de verordening u deze rechten toekent.

Beveiligingsmaatregelen

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. bpo-axsys zorgadviseurs heeft voor de beveiliging van uw persoonsgegevens in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Beveiligde login op de computersystemen;
 • Back-up van de data
 • de door u verstrekte data wordt niet op de website opgeslagen

Bewaartermijnen

bpo-axsys zorgadviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn, tenzij bpo-axsys zorgadviseurs op grond van een wettelijke bepaling verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

bpo-axsys zorgadviseurs zal uw persoonsgegevens uitsluitend doorgeven aan bevoegde instanties indien zij hier op grond van een wettelijke verplichting toe gehouden is. De persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven aan partijen buiten de Europese Unie. Voor zover bpo- axsys zorgadviseurs gehouden is uw persoonsgegevens door te geven naar landen buiten de

Europese Unie, zal bpo-axsys zorgadviseurs alle noodzakelijke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen.

bpo-axsys zorgadviseurs gebruikt diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld t.b.v salarisverwerking). Met deze dienstverleners is bpo-axsys zorgadviseurs verplicht een verwerkersovereenkomst te sluiten waarin is opgenomen dat zij persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van bpo- axsys zorgadviseurs.

Klikgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s door gebruik te maken van cookies en scripts. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website en onze dienstverlening te optimaliseren. De gegevens over het klikgedrag worden niet aan uw profiel gekoppeld. Wij wijzen u er in dit verband dat u cookies kunt uitzetten.

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. U zult indien mogelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. De meest recente versie is altijd te vinden op www.bpo-axsys.nl. Het is raadzaam deze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over ons Privacy Statement, neemt u dan contact op met: bpo-axsys zorgadviseurs via het contactformulier op www.bpo-axsys.nl

Menu